This is an HTML version of an attachment to the Freedom of Information request '关于教育局疫情期间支援跨境生措施的查询'.

⮑ 㟠
⸜ ⹎
䫼 央 䶐 嘇
攳 㓗 枸 䬿
䭉 ⇞ Ṣ ⒉ 䘬 䫼 央
⓷ 柴 䶐 嘇 烉
䷥ 䚖 烉
㓧 ⹄ ䷥ 悐 烉 㔁 做 ⯨
↮ 䚖 烉
㰺 㚱 ㊯ ⭂
䵙 柀 烉
㓧 䫾 ⍲ 㓗 ㎜
䭉 ⇞ Ṣ ⒉ 烉
㔁 做 ⯨ ⷠ ả 䦀 㚠 攟
㛶 伶 ⪎
⯨ 攟 烉
㔁 做 ⯨ ⯨ 攟
⓷ 柴 烉
忶 ⍣ Ḽ ⸜炻ℏ ⛘ ⬠ 䪍 嶐 ⠫ Ἦ 㷗 ℍ 嬨 ⎬ 栆 ✳ ⬠ 㟉 ⊭ ㊔ ⸤ 䧂 ⚺ˣ⮷ ⬠ˣᷕ
⬠ ␴ ⮰ ᶲ ⬠ 昊 䘬 ⬠ 䓇 㔠 䚖 嬲 ⊾ 炻 ẍ ⍲ ᷕ 徼 徨 ⬠ ⬠ 䓇 䘬 㔠 䚖 烊
忶 ⍣ Ḽ ⸜ 炻 㴟 ⢾ ⬠ 䪍 ᶵ ⊭ ㊔ ᷕ ⚳ ℏ ⛘ Ἦ 㷗 ℍ 嬨 ⚳ 晃 ⬠ 㟉 䘬 ⬠ 䓇 㔠 䚖
嬲 ⊾ 烊 ẍ ⍲ ᷕ 徼 徨 ⬠ 暊 㷗 䘬 㔠 䚖 ˤ
㍸ ⓷ Ṣ 烉 ⻝ ⚳ 懆 嬘 ⒉
䩳 㱽 㚫 ℏ 悐 ⍫ 侫 䶐 嘇 烉 
䫼 央 烉

⬠ ⸜炻㊱ ⬠ 㟉 䳂 ⇍ ∫ ↮ 䘬 嶐 ⠫ ⬠ 䓇 Ṣ 㔠 堐 ↿ 㕤 旬 ẞ
堐 ᶨˤ⛐
⬠ ⸜炻䓙 㕤
ⅈ 䉨 䕭 㭺 䕭 䕓 ね 䘤 ⯽ ⍲ ℑ ⛘ 旚 䕓 ㈿ 䕓
㓧 䫾 䘬 旸 ⇞ 炻 悐 ↮ 嶐 ⠫ ⬠ 䓇 㙓 ⯭ 㕤 楁 㷗 ẍ ὧ ⚆ 㟉 ⍫ 冯 朊 ㌰ 婚 ➪ 烊 ℞ Ṿ
⇯ 㛒 傥 Ἦ 㷗 ᶲ ⬠ 炻 㓭 㔁 做 ⯨ 䃉 㱽 㸾 䡢 吸 普 娚 ⬠ ⸜ 㭷 ⣑ 嶐 ⠫ ᶲ ⬠ 䘬 ⬠ 䓇
Ṣ 㔠 屯 㕁 ˤ 㔁 做 ⯨ 㚦 㕤

㚰 䴻 ⬠ 㟉 吸 普 䔞 㗪 ⯭ 㕤 ℏ ⛘ 䘬 ⬠ 䓇 Ṣ
㔠 炻
⬠ ⸜ ㊱ ⬠ 㟉 䳂 ⇍ ∫ ↮ ⯭ 㕤 ℏ ⛘ 䘬 ⬠ 䓇 Ṣ 㔠 堐 ↿ 㕤 旬 ẞ 堐
Ḵ ˤ 㔁 做 ⯨ ˣ ⣏ ⬠ 㔁 做 屯 ≑ ⥼ ⒉ 㚫 ⍲ 借 㤕 妻 䶜 ⯨ ᷎ 㰺 㚱 ⁁ ⬀ ℏ ⛘ ⬠ 䓇
嶐 ⠫ Ἦ 㷗 ℍ 嬨 ⮰ ᶲ 昊 㟉 䘬 䚠 斄 屯 㕁 ˤ ⎎ ⢾ 炻 㔁 做 ⯨ Ṏ 㰺 㚱 吸 普 嶐 ⠫ ⬠
䓇 徨 ⬠ 䘬 㔠 ⫿ ˤ

⬠ ⸜ 炻 ⯙ 嬨 ⚳ 晃 ⬠ 㟉 䘬 朆 㛔 ⛘ ⬠ 䓇 ᶵ ⊭ ㊔ 朆 㛔 ⛘ ᷕ
⚳ ⬠ 䓇 Ṣ 㔠 堐 ↿ 㕤 旬 ẞ ˤ 㔁 做 ⯨ ᷎ 㰺 㚱 ⁁ ⬀ 㚱 斄 朆 㛔 ⛘ ⬠ 䓇 徨 ⬠ 暊
㷗 䘬 ↮ 枭 㔠 ⫿ ˤ
䫔 ġ IJĹġ 䭨 ġ ņŅŃġĮġ 䫔 ġ Ĵijijġ 枩 ġ

旬 ẞ
堐 ᶨ

⬠ ⸜ ㊱ ⬠ 㟉 䳂 ⇍ ∫ ↮ 䘬 嶐 ⠫ ⬠ 䓇 Ṣ 㔠
⎬ ⬠ ⸜ 䘬 ⬠ 䓇 Ṣ 㔠
⬠ 㟉 䳂 ⇍
⸤ 䧂 ⚺
⊭ ㊔ ⸤ 䧂 ⚺ 㙐 ⸤ ⃺ ᷕ ⽫
⮷ ⬠
ᷕ ⬠
姣 烉
㔠 ⫿ Ἦ 冒 㭷 ⸜ 䴻 ⬠ 㟉 吸 普 炻 ⛐ ⊿ ⋨ ˣ ⣏ ❼ ˣ ⃫ 㚿 ˣ Ⱇ 攨 ˣ 㱁 䓘 ˣ
勫 䀋 ˣ 吝 曺 ˣ 㜙 㴴 ⍲ 湫 ⣏ ẁ ⋨ 㭷 ⣑ 嶐 ⠫ ᶲ ⬠ ⬠ 䓇 Ṣ 㔠 䘬 ␐ ⸜ 婧
㞍 ˤ 㚱 斄 㔠 ⫿ ⍵ 㗈 娚 ⬠ ⸜
㚰 䘬 ね 㱩 ˤ
ˬ 暁 朆 ⫽ ⨎ 暞 惵 柵 㓧 䫾 ˭㕤
⸜ ⇅ ⮎ 㕥炻⚈ 㬌
⬠ ⸜ 崟
ℍ 嬨 ⸤ 䧂 ⚺ ⊭ ㊔ ⸤ 䧂 ⚺ 㙐 ⸤ ⃺ ᷕ ⽫ 䘬 嶐 ⠫ ⬠ 䓇 ⍲
⬠ ⸜
崟 ℍ 嬨 ⮷ ᶨ 䘬 嶐 ⠫ ⬠ 䓇 Ṣ 㔠 栗 叿 㷃 ⮹ ˤ ġ
堐 Ḵ
⬠ ⸜ ⯙ 嬨 㛔 㷗
⸤ 䧂 ⚺ ⊭ ㊔ ⸤ 䧂 ⚺ 㙐 ⸤ ⃺ ᷕ ⽫ ˣ ⮷ ⬠ ⍲ ᷕ ⬠
Ữ ⯭ 㕤 ℏ ⛘ 䘬 ⬠ 䓇 Ṣ 㔠
⬠ 㟉 䳂 ⇍
⬠ 䓇 Ṣ 㔠
⸤ 䧂 ⚺ ⊭ ㊔ ⸤ 䧂 ⚺ 㙐 ⸤ ⃺ ᷕ ⽫
⮷ ⬠
ᷕ ⬠
姣 烉 㔠 ⫿ Ἦ 冒 ⛐

㚰 䴻 ⎬ ⋨ ⬠ 㟉 吸 普 ⯙ 嬨 㛔 㷗 ⬠ 㟉 Ữ ⯭ 㕤 ℏ ⛘ 䘬
⬠ 䓇 Ṣ 㔠 婧 㞍ˤ⚈ ㅱ
ⅈ 䉨 䕭 㭺 䕭 䕓 ね ⍲ ℑ ⛘ 旚 䕓 ㈿ 䕓 㓧 䫾炻悐 ↮
嶐 ⠫ ⬠ 䓇 ⶚ ⽆ ℏ ⛘ ⚆ 㷗 ⍲ 㙓 ⯭ 㕤 楁 㷗 奒 ⍳ ⭞ ᷕ 炻 ẍ ὧ ⚆ 㟉 ⍫ 冯 朊 ㌰ 婚
➪ 烊 Ṏ 㚱 悐 ↮ ẍ ⼨ ⛐ ᶲ 婚 㖍 ⯭ 㕤 楁 㷗 䘬 ⬠ 䓇 炻 ⚈ ㅱ 䕓 ね 䘬 䘤 ⯽ ⍲ ℑ ⛘
旚 䕓 ㈿ 䕓 㓧 䫾 炻 冒
⬠ ⸜ ⇅ ⶚ 彼 ⚆ ℏ ⛘ ⯭ ỷ 炻 ᷎ 德 忶 ᶵ ⎴ 䘬 ⬠
佺 㧉 ⺷ ⊭ ㊔ 暣 ⫸ ⬠ 佺 ⛐ ⭞ ᷕ ㊩ 临 ⬠ 佺ˤ㓭 㬌炻婧 㞍 ㇨ ⼿ 䘬 㔠 ⫿ ᷎ 朆 㭷
⣑ 忶 ⠫ Ἦ 㷗 ᶲ ⬠ 䘬 嶐 ⠫ ⬠ 䓇 Ṣ 㔠 炻 ᶵ 傥 冯 堐 ᶨ 䘬 嶐 ⠫ ⬠ 䓇 Ṣ 㔠 ἄ 䚜 ㍍
㭼 庫 ˤ
䫔 ġ IJĹġ 䭨 ġ ņŅŃġĮġ 䫔 ġ ĴijĴġ 枩 ġ

旬 ẞ

⬠ ⸜
⯙ 嬨 ⚳ 晃 ⬠ 㟉 䘬 朆 㛔 ⛘ ⬠ 䓇 ᶵ ⊭ ㊔ 朆 㛔 ⛘ ᷕ ⚳ ⬠ 䓇 Ṣ 㔠
⬠ ⸜
⬠ 䓇 Ṣ 㔠
姣 烉
㛔 ⛘ ⬠ 䓇 㗗 ㊯ ℟ 楁 㷗 㯠 ᷭ ⿏ ⯭ 㮹 幓 ↮ 㑩 㚱 楁 㷗 䈡 ⇍ 埴 㓧 ⋨ ⯭ 䔁
㪲 ᷎ ᶼ 㰺 㚱 ㊩ 㚱 楁 㷗 䈡 ⋨ 嬟 䄏 ⢾ 䘬 ả ỽ ℞ Ṿ 㚱 㓰 嬟 䄏 䘬 ⬠ 䓇 ˤ
ᶵ 䫎 ⎰ ᶲ 徘 ⭂ 佑 䘬 ⬠ 䓇 ⛯ 塓 夾 䁢 朆 㛔 ⛘ ⬠ 䓇 ˤ
朆 㛔 ⛘ ᷕ ⚳ ⬠ 䓇 㗗 ㊯ ㊩ 㚱 昌 楁 㷗 䈡 ⋨ 嬟 䄏 ⢾ 䘬 ᷕ ⚳ ⚳ 䯵 ἳ ⤪ ᷕ
⚳ ℏ ⛘ ˣ 㽛 攨 ␴ ⎘ 䀋 嬟 䄏 䘬 ⬠ 䓇 ˤ ᶲ 徘 ⬠ 䓇 Ṣ 㔠 㗗 ㊯ 朆 㛔 ⛘ ᷕ
⚳ ⬠ 䓇 ẍ ⢾ 䘬 ℞ Ṿ 朆 㛔 ⛘ ⬠ 䓇 ˤ
㔠 ⫿ ⊭ ㊔ 劙 ➢ ⬠ 㟉 ⋼ 㚫 劙 ➢ Ⱄ ᶳ 䘬 ⬠ 㟉 ␴ ℞ Ṿ ⚳ 晃 ⬠ 㟉 炻 Ữ ᶵ
⊭ ㊔ 劙 ➢ 䆇 彎 䘬 䈡 㬲 ⬠ 㟉 ˤ
㔠 ⫿ ᶨ 凔 ⍵ 㗈 娚 ⬠ ⸜
㚰 ᷕ 䘬 ね 㱩炻昌
⬠ ⸜ ⍵ 㗈
㚰 ᷕ
⢾ ˤ

䫔 ġ IJĹġ 䭨 ġ ņŅŃġĮġ 䫔 ġ Ĵijĵġ 枩 ġ